Меню сайта
Форма вхіда
Пошук
Иллюстрации

Похожие материалы
ВОВЧ@НСЬКПн, 16-07-2018, 01:11
| RSS
Кто автор?
Каталог файлів
Головна » Файлы » ХЛІБОРОБ » Хлібороб-2009

№4 от 24.01.09
[ Завантажити (pdf) (1.13 Mb) ] 26-01-2009, 23:57

НИЖЕПРИВЕДЕННЫЙ ТЕСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОИСКОВЫХ РОБОТОВ. ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЧТЕНИЯ СКАЧАЙТЕ ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.

В гостях у вовчан - театр-студія
Володимира  Володимира  Володимира  Володимира  Володимира МУЛЕРМАНА МУЛЕРМАНА МУЛЕРМАНА МУЛЕРМАНА МУЛЕРМАНА
Видається з лютого 1918  року     Видається з лютого 1918  року     Видається з лютого 1918  року     Видається з лютого 1918  року     Видається з лютого 1918  року    Субота Субота Субота Субота Субота     24 січня 24 січня 24 січня 24 січня 24 січня 200  200  200  200  2009 9 9 9 9 року №  року №  року №  року №  року №4 4 4 4 4 (113  (113  (113  (113  (11369 69 69 69 69)     Ціна договірна )     Ціна договірна )     Ціна договірна )     Ціна договірна )     Ціна договірна . . . . . . . . . .
ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА
ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА . .. ..
За ініціативи голови рай-
держадміністрації   В.Удода та
при підтримці  губернатора об-
ласті А.Авакова чотирнадцятого
січня у районному Будинку куль-
тури відбувся концерт театру –
студії заслуженого артиста Росії
Володимира Мулермана.
Ранок 19 січня був по-
особливому приємним.  Чисте
блакитне небо і яскраве та не по
зимовому тепле сонечко створю-
вали атмосферу  спокою і благо-
даті. Така ж благодать і  настрій
теплих взаємовідносин панували
і серед  вірян, які прийшли в цей
день на святкове богослужіння,
щоб долучитися до таїнства ос-
вячення  хрещенської води.
Бажаючих освятити воду та
окропитися нею  в цей день було
багато не лише в нашій церкві. Ос-
новні заходи проходили, як і ко-
жен рік, на річці в районі гуркані-
Благодать
хрещенської води
вського містка.  Організатори  по-
піклувалися про те, щоб  тут були
створені всі умови – за-
везли дрова для вогни-
ща, забезпечили на-
явність цистерн з водою,
попіклувалися про присутність ме-
дичних працівників. А перед почат-
ком святкового богослужіння гар-
ний настрій  всім присутнім  дару-
вали своїми виступами  артисти
районного Будинку культури.
Настоятель Свято-Жено-
Мироносицької церкви, прото-
ієрей І.Остапович,  відслуживши
службу, освятив води річки і зап-
росив всіх сміливців скупатися у
льодяній воді, яка приносить очи-
щення від гріхів та зцілення від
недуг.  Бажаючих  скористатися
такою нагодою і цього разу  було
багато.
Тих, хто не ризикнув  захо-
дити у льодяну купель  І.Остапович
окропив святою водою. Серед вірян
цього дня були і голова райдержад-
міністрації В.Удод, голова районної
ради В.Панов, міський голова О.Ка-
мінська.
ДАТА В КАЛЕНДАРІ . .. ..
   26 січня 1993 року Верховна Рада
України прийняла Закон «Про Дер-
жавну контрольно-ревізійну службу в
Україні».
Минуло рівно шістнадцять років з
моменту створення Державної конт-
рольно-ревізійної служби, відомої всім
під абревіатурою КРУ.
Шістнадцять років, це багато, чи
мало?
Якщо говорити про терміни існу-
вання Служби КРУ, то це вже й не така
велика дата. Служба зараз знаходиться
у підлітковому віці. Поступово й неухиль-
но зростаючи в якісному плані, вона була
й залишається невід’ємною складовою
державного механізму з регулювання
фінансово-економічними відносин.
Здійснюючи державний фінансовий кон-
троль за використанням народних коштів
і державного майна, служба міцно закр-
іпила себе в когорті інших державних
інституцій, в обов’язки яких входить за-
хист фінансових інтересів країни.
Контрольно-ревізійний відділ,
який я очолюю, і який є підрозділом КРУ
в Харківській області, за час всього існу-
вання КРУ, результативно працює саме
в цьому напрямку, розуміючи всю важ-
ливість покладених на нього функцій і
обов’язків.
Наші працівники повністю усві-
Вища мета – добробут Держави
домлюють всю відповідальність за якісне
та неупереджене виконання власних по-
вноважень з контролю за використанням
бюджетних коштів, збереженням держав-
ного і комунального майна. Ми розуміємо,
що від нашої роботи, також залежить якість
роботи соціальної сфери району, чи бу-
дуть наші діти навчатись в теплих класах,
чи достатнім харчуванням будуть вони за-
безпечені, чи своєчасно і в повному обсязі
буде виплачуватися заробітна плата в бюд-
жетних установах, чи будуть вирішуватися
інші    соціально-економічні проблеми рай-
ону.
З цією метою, ми втручаємось май-
же в кожну фінансово-бюджетну діяльність
всіх гілок влади району. Здійснюючи конт-
роль за використанням бюджетних коштів,
виявляємо незаконні, або неефективні опе-
рації з ними, намагаємось виправляти ви-
явлені порушення, відшкодовувати до бюд-
жету втрачені ним ресурси.
Проводячи вказану роботу, ми не
діємо ізольовано. Наданими Законом пра-
вами, ми координуємо її з іншими органа-
ми виконавчої влади, правоохоронними і
контролюючими службами, органами
місцевого самоврядуванні і громадськістю.
Хочу відзначити якість роботи своїх
підлеглих. Так, лише за минулий 2008 рік,
з 35-ти проведених нашим відділом ревізій,
було виявлено збитків, завданих бюдже-
там всіх рівнів та  державному й комуналь-
ному майну на загальну суму 2,3 млн. грн.
Також виявлено інших фінансових пору-
шень, які не спричинили збитків, на 11,4
млн. грн. Всього, на протязі минулого року,
було охоплено контролем збоку нашого
відділу 146,0 млн. використаних бюджет-
них гривень. Була проведена дуже об’ємна,
важка, але вкрай необхідна робота.
За результатами рейтингової оцін-
ки результатів роботи всіх 32-х підрозділів
КРУ області, за минулий 2008 рік, конт-
рольно-ревізійний відділ в Вовчанському
районі зайняв почесне друге місце.
Незважаючи на дану оцінку цієї ро-
боти, головною її оцінкою є ставлення до
нашого відділу збоку простих громадян.
Той факт, що останнім часом ви – меш-
канці нашого району, стали активно звер-
татись до відділу з власними проблемами,
пов’язаними в тому числі й з питаннями
щодо необхідності нашого втручання в не-
гативні бюджетні процеси, говорить про
зростання людської довіри до працівників
КРУ. Все це, хоча й додає нам роботи,
радує.
Не можу зупинитись й на інших оц-
інках роботи відділу. Останнім часом наше
суспільство досягло найвищого піку пол-
ітизованості. А тому, де можна,  де й ні,
деякі з керівників в районі, захищаючи
власні незаконні фінансово-майнові інте-
реси, стали вбачати в роботі нашого
відділу виконання якихось політичних за-
мовлень, упередженість в ставленні до
них при проведенні ревізійних дій. Мало
того, власні хворобливі висновки з цього
приводу, вони намагаються виносити на
суд громадськості й розгляд відповідних
органів. Бог їм суддя. Власна гідність
нашої Служби не дає нам права якось
реагувати на такі випади проти нас.  Ми
продовжуємо й будемо продовжувати як-
існо й неупереджено виконувати свою
роботу, а влада й прості люди самі да-
дуть їй оцінку. Хочу лише ще раз нага-
дати таким керівникам, що КРУ не є пол-
ітичним органом, а тим більше, ніколи не
було інструментом в руках тих чи інших
політичних об’єднань.  Єдиною метою
існування КРУ, як записано в присязі, яку
ми приймали, є захист інтересів держа-
ви та її громадян.
Наприкінці, хочу поздоровити й
привітати всіх своїх колег, теперішніх і
минулих, з річницею Контрольно-ревіз-
ійної служби, побажати їм здоров’я, ща-
стя й терпіння в нелегкій праці заради
добробуту України,і як наслідок, нашого
добробуту.
К.КОЛКУТІН,
начальник контрольно-ревізійного
відділу в Вовчанському районі,
депутат районної ради
Даруючи численним глядачам
гарний настрій і ностальгічні спогади,
Володимир Мулерман виконав свої
пісні «Хмуриться не надо, Лада», «В
хоккей играют настоящие мужчины»,
та інші.
Багато пісень знаменитого
співака у сучасному аранжуванні та
популярних естрадних хітів викона-
ли  і артисти  його театру-студії.
Переповнений зал районно-
го Будинку культури дуже тепло зу-
стрічав кожен виступ артистів і на-
городою їм за радість спілкування
зі справжнім мистецтвом були теплі
і щирі оплески.
КУЛЬТУРА . .. . .
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Вовчанської районної ради Харківської області
від 19.01.2009р.    №1
Про скликання XXXIII сесії
Вовчанської районної ради V скликання
Відповідно до ст.ст. 43. 46, 55, 59 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати
XXXIII сесію Вовчанської районної ради V скликання 30
січня 2009 року о 10 годині в залі засідань районної
ради (м.Вовчанськ, вул.Леніна, 73, 3 поверх).
На розгляд сесії винести питання:
1. Про затвердження Програми роботи ради з
питань надання матеріальної допомоги малозабезпе-
ченим верствам населення на 2009 рік.
2. Про затвердження Програми підтримки фізич-
них осіб, які надають соціальні послуги на 2009 рік.
3. Про затвердження Програми діяльності редакції
Вовчанського районного радіомовлення на 2009 рік.
4. Про затвердження Програми основних напрямків
діяльності районної газети «Хлібороб» на 2009 рік.
5. Про районний бюджет на 2009 рік.
6. Різне.
В.ПАНОВ,
голова Вовчанської районної ради
Про роботу із Про роботу із Про роботу із Про роботу із Про роботу із
зверненнями громадян зверненнями громадян зверненнями громадян зверненнями громадян зверненнями громадян
   За 2008 рік до Вовчанської райдержадміністрації
надійшло 1206 звернень, що на 501 менше ніж про-
тягом 2007 року, з яких 819 - поштою, 43 - колек-
тивних. На особистих та виїзних прийомах голо-
вою райдержадміністрації та заступниками розг-
лянуто 387 звернень.
При райдержадміністрації створено комісію з
питань розгляду звернень громадян. За 2008 рік про-
ведено 9 засідань. Більшість звернень вирішено пози-
тивно, іншим надано обгрунтовану відповідь.
Щомісячно проводиться «пряма лінія» з керів-
ництвом та начальниками структурних підрозділів рай-
держадміністрації.
Також було проведено 8 перевірок виконкомів
сільських рад, управлінь та відділів райдержадмініст-
рації щодо виконання Закону України «Про звернення
громадян».
Особистий прийом громадян головою Вовчансь-
кої райдержадміністрації та його заступниками
здійснюється у визначені дні та години згідно із зат-
вердженим графіком за попереднім записом.
Попередній запис на особистий прийом до
голови райдержадміністрації проводиться в те-
лефонному режимі за тел. 4-22-78 в секторі
зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдер-
жадміністрації, який знаходиться за адресою:
вул. Леніна, 73, каб. 18.
В.ЛОСЬ,
головний спеціаліст по роботі
із зверненням громадянНА ТЕМИ ДНЯ 24 січня  24 січня  24 січня  24 січня  24 січня 200 200 200 200 2009 9 9 9 9 р.  р.  р.  р.  р.
Хлібороб Хлібороб Хлібороб Хлібороб Хлібороб
2 2 2 2 2
   Територіальний центр з обслуговування одиноких
та непрацездатних громадян налічує сьогодні у своє-
му штаті більше сімдесяти соціальних працівників,
які зайняті обслуговуванням понад 900  одиноких гро-
мадян практично у всіх населених пунктах району.
Одиноким пенсіонерам
є кому допомогти...
- Але найбільша кількість наших підопічних, - роз-
повідає директор терцентру Тетяна Гуленко, - меш-
кає звичайно ж у Вовчанську. Відповідно до цього і кількість
соціальних працівників маємо тут найбільшу. Кожного дня
вирушають вони до одиноких громадян з тим, щоб допо-
могти їм у вирішенні  звичайних буденних проблем, які
самостійно вирішити пенсіонери вже просто не в змозі.
Цікаво розпочинається у нас кожен робочий день. Кожно-
го ранку на наш телефон надходить не менше 20-30 те-
лефонних дзвінків від наших підопічних, які або залиша-
ють замовлення, або уточнюють ті, які давали раніше. Наші
соціальні працівники часто купують продукти харчування,
ліки і, звичайно ж, для них набагато простіше і вигідніше в
часі, отримавши таку телефонну заявку, зайти після що-
денної наради на ринок чи до аптеки, купити все замов-
лене і уже з цим усім йти до підопічних ніж йти, брати
список особисто у людини і знову повертатися в центр.
Така організація справи дає можливість зекономлений час
ефективно використати безпосередньо на виконання пев-
них робіт вдома у підопічних.
- Ефективно і результативно, - продовжує свою роз-
повідь директор терцентру, - склалися в нас сьогодні взає-
мовідносини з службою зайнятості. Протягом останнього
часу вони направили нам на громадські  роботи певну
кількість громадян, які на відміну від минулих років сьогодні
оформляються як соціальна працівники і отримують  непо-
гану зарплатню. А раз так, то  і люди більш охочіше йдуть
на таку роботу. Саме з числа тих, кого направив до нас
центр зайнятості ми змогли створити суто чоловічу брига-
ду з семи людей, яка відповідно до замовлень наших підо-
пічних займається виконанням серйозної фізичної роботи
- рубають дрова, копають город, здійснюють певні ремонтні
роботи. Це нововведення у нашій роботі підопічні зустріли
з великим задоволенням, адже для багатьох з них стало
набагато простіше вирішувати господарські проблеми.
Як свідчать наведені факти служба наша сьогодні
не просто виконує свою благородну функцію допомоги
одиноким громадянам, а й знаходиться у постійному по-
шуку з тим, щоб нові форми організації роботи прино-
сили якомога більше користі всім.
МИЛОСЕРДЯ . .. . .
НАШІ ЗЕМЛЯКИ
   Серед відомих наших зем-
ляків особливе місце займає
уродженка Вовчанська, все-
світньо відома співачка Надія
Новосспаська.  ЇЇ прізвище
дійсно було відоме всьому
оперному світові, але, на
жаль, самі вовчани про неї
майже нічого не знали. Між
тим, доля цієї жінки дуже
цікава, романтична і одночас-
но трагічна.  Про неї –сьогодні
і розповідаємо.
Дитинство  Надії, доньки
інспектора народних училищ, та-
лановитої музичної дівчинки,
пройшло у Вовчанську. Після за-
кінчення гімназії вона поступить
до Московської консерваторії по
класу співу, вчитиметься у про-
фесора Джіральдоні, потім у зна-
менитого італійського співака
Еверарді. Закінчувати консерва-
торію співачці доведеться у про-
фесора Лавровської, відомої у
минулому артистки Маріїнського
театру, учениці Поліни Віардо.
Їй призначать прослухо-
вування у Большому театрі, і
вона його успішно пройде, ура-
зивши всіх красою і музичністю
свого голосу. Підписавши кон-
тракт з київською оперою, що
знаходилася в Москві на гаст-
ролях, юна співачка вибере
стежку свого життя. На жаль, ба-
гатостраждальну. Отримавши
п’ять з плюсом за фахом і ве-
лику срібну медаль, вона вже
через декілька днів після іспитів
співала в київській опері партію
Наташі в «Русалці».
Співи життя - арії радісні і сумні
«Висхідною зіркою» назве
антрепренер музичну Наденьку і
платитиме їй подвійну платню. Він
так сподівався зробити з неї
світову знаменитість, але талано-
вита співачка сама визначить
свою долю, познайомившись з
високою, красивою, бездоганно
одягненою молодою людиною,
юристом за професією. Одного
разу побачить вона захоплений
чоловічий погляд, і пробіжить між
ними іскра інтимності, що призве-
де до пристрасті всепоглинаючої.
Антрепренер Наденьки,
відчувши загрозу своєму підприє-
мству, підійде до її майбутнього чо-
ловіка і попросить не залицятися за
Новоспасської,  мовляв, багато
інших цікавих жінок в київській опері,
а за цю і господу можна відповісти.
Але хіба могла погодитися молода
людина відмовитися від милої На-
деньки, що приводила в несамо-
витий трепет його душу чудовим
співом? Він не заперечуватиме про-
ти її сценічної діяльності, і вони
відправляться у Вовчанськ до
батьків.
Так уразить всіх наречений
Наденьки, майбутній депутат Дер-
жавної думи, своєю ефектною
ввічливістю, що батьки нареченої
здивуються по простоті душевної
його вибору. І незабаром посе-
литься молода щаслива пара на
Андріївському спуску міста Києва.
З 1901-го і до 1909-го
співатиме Новоспасська в
київській опері, і будуть її партне-
рами світові знаменитості – Ан-
сельмі, Шаляпін, Собінов. Але не
покотиться шлюбне «колечко по
блюдечку с золотою каемочкой», і
піде вона з театру після народ-
ження третьої дитини за наполя-
ганням Анатолія, що ревнував до
сцени свою талановиту Наденьку.
Близько десяти років любив при-
страсно свою дружину Анатолій,
а потім заспокоївся – куди ж вона
подінеться? Перетвориться зірка
київської опери, з якою однією по-
годжувався співати на гастролях
Федір Шаляпін, в скромну домо-
господарку в непомітному хала-
тику. І почне шукати минулу при-
страсть в інших жінках її чоловік,
красномовний і привабливий.
Спочатку все здавалося
простим кокетуванням милої На-
деньки, що залишила сцену ради
любові до чоловіка і сімейного
щастя, але одного разу дізнається
про велику пристрасть Анатолія
до Олени Олексіївні. Не стерпне
образи жінка, піде на кладовище,
обіллє груди,  що палахкотіли
біллю, сірчаною кислотою і про-
лежить більше доби обпалена,
поки не знайдуть її непритомною.
І на все життя, що залишилося,
залишаться на її грудях шрами
опуклі, страшні.
Не знала бідна жінка, що
чекають її та її дітей незабаром
із-за чоловіка муки обтяжливі і
великі неприємності. Її Толя,
юрист за професією, що самоза-
бутньо вивчав історію міст, сіл і
річок України, потрапить в липку
павутину великодержавного шо-
вінізму, і стане вірною слугою мо-
нархічного абсолютизму. Він дру-
житиме з Василем  Шульгиним,
монархістом і націоналістом, де-
путатом 2 – 4 Державних дум,
підтримуючи його реакційні по-
гляди, презирливо-панське став-
лення до інородців.
Вірність монархізму забез-
печувала йому безбідне існування,
поки не настала тривожна пора
1917- го року. Пізньою восени вте-
че монархіст Савенко з будинку і
з’явиться в Києві вже з денікінця-
ми в 1919-му. Перестануть голо-
дувати з його приїздом дружина і
діти – Анатолій Іванович знову був
великим начальником. Але дуже
швидко підійдуть до Києва червоні,
і поспішно відступлять білі. Умо-
вить Савенко дружину відпустити
з ним чотирнадцятирічного сина
Борю, і буде вона потім до кінця
днів своїх корити себе за цю по-
ступливість, отримавши звістку про
смерть сина в Туреччині.
Настане голодна і холодна
зима 1919 – 1920 рр., і бідній
співачці доведеться рятувати своїх
дівчаток: переберуться вони в
одну кімнату, збиратимуть жолуді
і варитимуть подібність каші.
Підуть по тілу фурункули, і кожен
вечір буде Наденька перев’язувати
рани своїм дівчаткам. Найбільшою
тоді радістю для дітей були роз-
повіді опери. Розповість співачка
сюжет, а потім співає арії різні.
Спалахують очі інтересом у
дівчаток, і життя знову проби-
вається.
Восени 1920-го прийде
в будинок біда із звісткою про
смерть єдиного синочка співач-
ки – Бориса, і заб’ється вона в
істериці. Після похоронів сина
повернеться до Росії під чужим
прізвищем і чоловік Наденьки.
Дізнається з листа бідна жінка,
що Анатолій серйозно хворий, і
не витримає – поїде до нього
до Керчі у вагоні з мішечника-
ми. Застане чоловіка в Керчі
вмираючим, але і тут знайде біля
нього молоду жінку, що полю-
била смертельно хворого мо-
нархіста Анатолія.
Співачка Новоспасська
розлучиться з любов’ю всього
свого життя і незабаром вийде
другий раз заміж за людину, що
обожнювала її ще в молодості,
але що ніяк не бажала виховува-
ти її дівчаток від депутата-монар-
хіста і що докоряла при кожній
слушній нагоді шматком черство-
го хліба. Вона дасть своїм дівчат-
кам посильну освіту, допомага-
тиме їм у вигнанні і у вісімдесят
три роки сяде писати свої спо-
гади. Їх не раз заарештовувати-
муть, заберуть квартиру в Києві,
відправлять до посилання до Ка-
захстану. Її дівчаткам випадуть
важкі випробування, але це вже
інша історія...
Переслідування сім’ї мо-
нархіста Савенко припиниться
тільки із смертю «вождя всіх на-
родів», але ще довго доведеть-
ся їй бідувати бездомне, втра-
чати і боротися за виживання...
З.ІГОРЄВ
. .. ..
    Веселі зимові свята закінчили-
ся, і новий, 2009 рік переходить
в ритм звичайного буденного
життя, з його неодмінними що-
денними турботами, проблема-
ми і надією на успіх.
Хоча в минулому році з боку
держави бюджет міської ради для
втілення в життя програми соціаль-
но-економічного розвитку міста
одержав порівняно з 2007 роком сут-
тєво менше коштів, міській владі все
ж вдалося здійснити  певний рух в
цьому напрямку.
У той же час міському голові
Ользі Камінській надходить від меш-
канців Вовчанська чимало запитань
з приводу вирішення тих чи інших
важливих для різних категорій насе-
лення проблем, на які в цій статті і
даються відповіді.
-  Як здійснюється реконст-
рукція міського водогону, зокре-
ма, в питанні його оновлення  по
вулиці Фрунзе?
- На це з державного бюд-
жету використано  470 тисяч гривень
а також 5 тисяч з міського. Замінено
215 метрів металевих труб на більш
довговічні металопластикові. Для за-
міни дюкера вже виготовлено належ-
ну документацію, яка проходить дер-
жавну експертизу. Вартість його бу-
дівництва в цінах грудня 2008 року
складає 365 тисяч гривень, якщо таку
суму знайдуть у держбюджеті,
надійність водопостачання міста сут-
тєво підвищиться.
- Керівники міськради вже
давно говорять про необхідність
створення нового полігону твердих
побутових відходів. І хоча сьогодні
на існуючому більш-менш  підтри-
мується порядок, вчасно  очи-
щується територія від сміття, про-
кладено асфальтовану під’їзну до-
рогу, ця потреба ж нікуди не
поділася. Чи робиться щось в плані
будівництва нового полігону?
- Так. Минулого року за раху-
нок субвенцій з державного бюдже-
ту, було виділено 800 тисяч гривень,
розпочато роботи по спорудженню
нового полігону, який буде розташо-
МІСТО: ЯК ВИРІШУЮТЬСЯ
ПРОБЛЕМИ? ПРОБЛЕМИ? ПРОБЛЕМИ? ПРОБЛЕМИ? ПРОБЛЕМИ?
ВЛАДА І ЛЮДИ . .. ..
вано на околиці міста, в районі колиш-
нього цегельного заводу. Там вже про-
ведено планування території. Подальші
роботи залежать суто від надходження
коштів з держбюджету, адже загальна
вартість нового полігону, який пови-
нен, на відміну від існуючого, бути спо-
руджений за проектом, мати, зокрема,
огорожу по периметру, потрібно  8,2
мільйона гривень.
- Як відомо, роботи по ка-
назізуванню житлових масивів,
розташованих по вулицях Рубі-
жанське шосе та Пролетарське
поле, ведуться. Для того, щоб
завершити їх та з’єднати прокла-
дені мережі з напірним колекто-
ром, який  проходить   по вулиці
Блюхера до каналізаційної на-
сосної станції, залишилося зро-
бити, здається, не надто багато.
Але у 2008 будівельники тут не
працювали...
- Для продовження робіт по-
трібно було вирішити ще й питання ко-
ригування існуючого проекту та допов-
нити його в частині енергетичного за-
безпечення функціонування обладнан-
ня, за допомогою якого нечистоти бу-
дуть подаватися з цих житлових ма-
сивів до колектора. Ці проблеми вже
вирішені, на що витрачено 79, 97 ти-
сячі гривень коштів з міського бюдже-
ту. А для повної добудови в цінах 2008
року потрібно 6,2 мільйона гривень.
- Коли у місті відкривали
нову автостанцію, керівництво
міськради обіцяло, що буде орган-
ізовано рух автобусів по міському
маршруту. Весною такі спроби ро-
билися, однак потім все це якось
звелося нанівець. Добре, що
міськрада потурбувалася, аби з
міського ринку до автовокзалу че-
рез луки людям було пішки ходити
зручно, тут прокладено асфальто-
вану доріжку, але ж декому пішки
через вік та хвороби  подолати цю
відстань важко...
- Протягом 2008 року для
організації перевезення пасажирів у
місті виконавчим комітетом міськради
було проведено два тендери для виз-
начення  перевізників, які бажали б взя-
ти на обслуговування цей маршрут.
Однак таких, на жаль, не знай-
шлося. Причина банальна - міські пе-
ревезення пасажирів у Вовчанську, пе-
реважно через  нерівномірну заван-
таженість їх протягом доби  мають ту
неприємну особливість, що вони поки
що нерентабельні.
Звичайно, навіть у такій ситу-
ації проблему потрібно вирішувати. Це
можливо здійснити двома шляхами -
або придбати за кошти міського бюд-
жету автобус і організувати переве-
зення пасажирів на ньому (що тягне
за собою масу проблем обслуговуван-
ня цієї машини, її стоянки і таке інше)
або йти шляхом фінансової  підтрим-
ки тих перевізників, які згодяться на
подібну схему організації роботи і
компенсації понесених ним и збитків.
В міськраді зараз вивчають  ці
варіанти,  як і можливості такого до-
тування за кошти міського бюджету.
   - Хай і поступово, але освітлен-
ня  міста  в темну пору  доби
більшає, вже на багатьох вулицях
горять на стовпах ліхтарі. Добре і
те, що мешканці побутове сміття
мають можливість збирати на об-
ладнаних майданчиках, правда,
негідники, іншого слова і не
підбереш, час від часу нищать
красиві огорожі навколо майдан-
чиків. Чи планує міськрада про-
довжувати роботи по освітленню
вулиць, зокрема. в районі Кисля-
ківки  а також створення в цих
районах міста  майданчиків для
складування побутового сміття
мешканцями?
- Протягом 2008 року за кош-
ти міськради, на що було витрачено
325 тисяч гривень, відновлене чи
створене знову освітлення на 20 ву-
лицях міста. І надалі цю роботу пла-
нуємо продовжувати.
Планується влаштувати ос-
вітлення вулиць Олеся Досвітньо-
го, 8 Березня, Дружби, Короленка,
розпочати роботи по освітленню
вулиць в районі Кисляківки. На це
потрібно буде витрати 450 тисяч
гривень. Загалом у місті вже діє 318
світлових точок.
Щодо ж майданчиків для
складування побутового сміття, то
тут проблема полягає як і в проплаті
населенням за вивезення сміття, так
і у тому, щоб в першу  чергу самі ж
люди були небайдужими до дій хул-
іганів, які  безжально нищать наше з
вами загальне міське майно. І це
стосується не лише руйнування ого-
рожі сміттєвих майданчиків: праг-
нуть поламати огорожу містків, ла-
мають саджанці вздовж  пішохід-
ної доріжки по луках до автовок-
залу. Напевно, свідки цих дій є, то,
як на мене, громадянський обо-
в’язок кожного жителя міста ро-
бити хуліганам зауваження, по-
відомляти про їх дії до правоохо-
ронних органів. Лише спільно ми
зможемо протидіяти хуліганам.
         Підсумовуючи свої
відповіді, міський голова зазна-
чила: зусилля міської влади по
ефективному наповненню місько-
го бюджету, без сумніву, слугу-
ють тому, щоб у життя втілюва-
лося більше планів    соціально-
економічного розвитку Вовчансь-
ка. Однак без субвенцій з облас-
ного, державного бюджетів мож-
ливостей міського бюджету на це
ніколи не вистачатиме.24 січня 24 січня 24 січня 24 січня 24 січня 200  200  200  200  2009 9 9 9 9 р.  р.  р.  р.  р. Хлібороб Хлібороб Хлібороб Хлібороб Хлібороб
3 3 3 3 3
ОСВІТА . .. ..
    Вона проводилася з 11 видів
спорту, у яких взяло участь
більше 350 працівників підприє-
мства та членів їх сімей.
Переможцем спартакіади в
загальному заліку визначено колек-
тив фізкультури (КФК) цеху, де на-
чальником В.Тимченко, спорторга-
нізатор Ю.Глибченко. Друге місце –
за КФК цеху (І.Іванов, В.Радченко),
третє - КФК цеху (Є.Комісаров,
І.Рєпка).
Переможець спартакіади
нагороджений перехідним куб-
ком, дипломом першого ступе-
ню та грошовою премією. Коман-
ди–призери нагороджені, відпо-
відно, дипломами другого та
третього ступеню і грошовими
преміями.
Хотілося б відзначити КФК
цехів, де начальниками та спортор-
ганізаторами, відповідно, О.Брюх-
но та О.Кузьменко, О.Сопов та
В.Єременко, М.Лукащик та О.Виро-
стов, П.Співак та Ю.Рогалін, М.Ку-
ценко та Г.Самойленко, які взяли
участь у  всіх видах програми спар-
такіади.
Загалом же  в змаганнях
спартакіади взяло участь 12 КФК
цехів та відділів.
СПОРТ . .. . .
Заводська спартакіада:
підсумки відрадні
Підбито підсумки спартакіади серед
колективів фізкультури цехів та відділів ВАТ
«Вовчанський агрегатний завод» за 2008 рік
     В наказі по заводу
за активну участь у
змаганнях та за роз-
виток  фізкультури та
спорту на
підприємстві адміні-
страцією та профко-
мом відзначено і премійовано
більше 30 учасників.
Протягом минулого року  крім
участі у змаганнях спартакіади  про-
ведені змагання на кубки з різних
видів спорту, які також мали масовий
характер. А ще заводчани  не без ус-
піху виступали на змаганнях район-
ного, обласного та загальноукраї-
нського рівнів.
У тому, що спортивні заходи
мають на заводі масовість та орган-
ізовані на високому рівні, звичайно,
велика заслуга голови правління, ди-
ректора підприємства О.Антоненка
та голови профкому А.Лукащика, на-
чальників цехів та відділів, за що їм
велика подяка від спортсменів за-
воду.
П.СВІТЛИЧНИЙ,
голова ради КФК заводу
НА ТЕМИ ДНЯ
   Відповідно до розпорядження № 61 від 22 .09.2008 року Уп-
равління виконавчої дирекції ФСНВУ у Харківській області ,на
виконання вимог облдержадміністрації відділенням» Фонду
проведена звірка бази платників підприємців із числа фізич-
них осіб, які використовують найману працю з Фондами за-
гальнообов’язкового соціального страхування районів.
В результаті проведеної звірки виявлені розбіжності в реє-
страції укладених трудових договорів даних ФСНВУ (між  фізичною
особою підприємцем та найманим працівником) з базою даних РЦЗ,
що являється порушенням ФОП вимог Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання, які спричини-
ли втрату працездатності», в частині не сплати страхових внесків до
Фонду. Усім фізичним особам у яких є розбіжності направлені листи
про необхідність прибути до відділення Фонду року за адресою
м.Вовчанськ, вул.Володарського 12, для уточнення по укладеним
трудовим договорам та проведення перевірки, при собі мати копії
діючих та розірваних трудових договорів, відомості нарахування за-
робітної плати та її видача.
В разі ухилення від проведення перевірки фінансово госпо-
дарської діяльності фізичної особи - підприємця відповідні матері-
али будуть направлені прокурору району для застосування проку-
рорського нагляду за додержанням законодавства.
Одночасно нагадуємо щодо надання розрахунко-
вих відомостей (звітів додаток №11, та додаток №13 до 25
січня 2009 року юридичними та фізичними особами. Не
надання в установлений термін звітності тягне за собою ад-
міністративну відповідальність згідно з законодавством.
Відділення Фонду також наголошує на те, що згідно з Зако-
ном України «Про внесення змін до деяких законів щодо зменьшен-
ня впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населен-
ня» від 25 грудня 2008 року за № 799-У1 відповідно до класів про-
фесійного^ ризику виробництва зменьшено на 0,1 % страховий
та]рйф і/іГа загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності» відповідно до вста-
новлених страхових тарифів на 2008 рік та затверджених Заноком
України «Про державний бюджет України на 2008 рік за № 107-V1
від 28 грудня 2007 року.
Для отримання повідомлення про зміну страхового та-
рифу запрошуємо юридичних та фізичних осіб-підприємців до
відділення Фонду за адресою: м. Вовчанськ, вул Володарсь-
кого 12, тел.4 -21-06.
В.ПОНОМАРЬОВ,
начальник відділення виконавчої дирекції Фонду
Про реєстрацію Про реєстрацію Про реєстрацію Про реєстрацію Про реєстрацію
фізичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб та
зміни тарифів зміни тарифів зміни тарифів зміни тарифів зміни тарифів
   Так говорить народна
мудрість. А народ, як відомо,
скаже, як зав’яже. Дати мож-
ливість школярам припасти до
чистого джерела історії, тра-
дицій, звичаїв, обрядів украї-
нського народу - одне з основ-
них завдань національного ви-
ховання, так вважають педаго-
ги Хотімлянської загальноос-
вітньої школи I-III ступенів.
Тому чільне місце в роботі з
дітьми займають заходи наро-
дознавчого спрямування.
У початкових класах учні
знайомляться з побутом, звича-
ями рідного народу, разом з
батьками створюють своє родо-
відне дерево, бо здавна вважа-
лося, що кожна людина повинна
знати свій родовід аж до сьомо-
го коліна. З великим зацікавлен-
ням слухають оповіді літніх лю-
дей, яких запрошують на години
спілкування, про те, яких раніше
пісень співали, в які ігри вони гра-
ли, будучи маленькими, які танці
виконували. До вподоби малятам
і скарби дитячого фольклору:
скоромовки, забавки, які швид-
ко ними запам’ятовуються.
Та справжнє свято, якщо
в гості приходить казка. Тоді діти
перетворюються на «артистів»,
   Весело і цікаво пройшли зимові ка-
нікули, новорічні та різдвяні свята в
освітніх закладах району.
В кожній школі ця робота була
спланована, працювали шкільні бібліо-
теки, спортивні зали, гуртки, проводи-
лися масові заходи з дітьми.
Проведено ряд районних та
міських заходів для учнів.
У переддень світлого свята Різдва
Христового відбулось свято для учнів
школи-інтернату, участь в якому взяли
керівники району, міста та народний де-
путат України Д.Шенцев. Діти отримали
новорічні подарунки та привітали гостей
щедрівками та веселими піснями.
У передноворічні дні учні молод-
ших класів шкіл міста (550 людей) мали
змогу переглянути цікаву новорічну цир-
кову виставу за участю артистів цирку-
шапіто «Алекс» та взяти участь у відкритті
міської новорічної ялинки.
З січня у міському Будинку куль-
тури учні шкіл міста переглянули вис-
таву «Пригоди Сніговика» театру юного
глядача м.Харкова. Всі учасники свята
отримали новорічні подарунки від
міської ради.
Канікули пройшли весело і цікаво
70 дітей працівників закладів освіти
відвідали театр музичної комедії м.Харко-
ва та циркові новорічні вистави.
Діти з прийомних, малозабезпече-
них сімей були учасниками новорічних свят
у театрі опери та балету м. Харкова (50
людей).
Успішно пройшли районні конкур-


Категория: Хлібороб-2009 | Додав: volchansk
Просмотров: 865 | Загрузок: 492 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Категорії каталога
Хлібороб-2009 [53]
Хлібороб-2010 [54]
Хлібороб-2008 [52]
Хлібороб-2007 [52]
Хлібороб-2006 [23]
Хлібороб - Архів [0]
Хлібороб-2011 [50]
ВПЕРЕД-Архів [1]
Міні-чат
Опитування
Читаете ли Вы районную газету?

[ Результаты · Архив опросов ]

Всего ответов: 93
Друзі сайту

наша кнопка
Волчанск (Украина) - сайт земляков

Статистика

Онлайн всього: 1
Гості: 1
Користувачі: 0
Copyright "Bank e-Day" © 2018